Najczęściej kupowane§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem sklepu o adresie elektronicznym www.sklep.fundacja-kapucynska.org jest: Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego z siedzibą w Warszawie, 
ul. Kapucyńska 4, NIP: 525-24-97-847, Tel. 797  907 148, 
adres e-mail: biuro@fundacja-kapucynska.org [dalej „Fundacja”]

3. Stroną umowy zawieranej z Fundacją może być osoba fizyczna pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej [dalej „Klient”].

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta 
i potwierdzenie zamówienia przez Fundację.

6. Ceny za towary dostępne w Sklepie są podawane w złotych polskich. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania do nich zmian. Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty dostawy 
są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz państwa, do którego przesyłka jest realizowana.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W takim przypadku decyduje data wpływu zamówienia od Klienta. Promocje 
i wyprzedaże realizowane są do czasu wyczerpania zapasów.

8. Sklep prowadzi działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176).

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adresy dostępne na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających 
na weryfikację Klienta oraz odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia 
e-mailem (chwila zawarcia umowy).

3 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości i rzetelności podanych danych i sposobu płatności.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§3

Płatności

1. Klient ma możliwość następującej formy płatności:

a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i zgodnie z deklaracją Klienta wysyła go na wskazany adres bądź udostępnia do osobistego odbioru po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu;

b) za pobraniem - wówczas Sklep zgodnie z deklaracją Klienta wysyła go na wskazany adres z zaznaczeniem iż opłata za towar i przesyłkę będzie pobrana przy odbiorze przesyłki przez Klienta.

c) gotówką - przy odbiorze osobistym.

2. Koszt przesyłki określany jest w zależności od sposobu dostawy oraz wagi i ilości towaru. Wszystkie powyższe cechy są określone w zamówieniu.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości i wagi towaru.

(na wagę 100 g przypada 14 różańców lub 12 bransoletek lub 9 bransoletek (tałka), 
1 mydełko)

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami. Towar może również zostać przez Klienta odebrany osobiście.

2. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie podmiotów wymienionych w pkt.1.

3. Klient otrzymuje e-maile zatytułowane:

a) „Paragon zamówienia” (inaczej - zamówienie w realizacji), informujący o otrzymaniu zamówienia wraz z podsumowaniem zamówionych towarów i kosztów przesyłki.

b) „Sklep – Informacje o statusie przesyłki – Płatność zaakceptowana” – informujący  przyjęciu wpłaty za zamówienie.

c) „Sklep – Informacje o statusie przesyłki - Wysyłka” – informujący o wysyłce produktów pocztą/kurierem lub o możliwości osobistego odbioru.

4. Zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta w ciągu 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zapłaty na konto bankowe Fundacji lub terminu złożenia zamówienia
przy wyborze sposobu dostawy: paczka pobraniowa.

5. Posiadane w sklepie i wysyłane produkty są wolne od wad fizycznych oraz prawnych 
tj. są objęte rękojmią według polskiego prawa cywilnego uregulowaną w art. 556-576 
Kodeksu cywilnego.

6. W przypadku braku całości lub części towarów w magazynie Klient otrzyma maila 
z informacją o opóźnieniu w realizacji zamówienia. Po uzyskaniu przedmiotowej informacji Klient ma prawo zadecydować o dalszym sposobie realizacji zamówienia (zamówienie częściowo anulowane, czas realizacji wydłużony do momentu uzupełnienia towarów przez Sklep).

7. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki dostarczonej do Klienta posiada jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki 
i sporządzić protokół szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.

§5

Osobisty odbiór towaru

1. Klient ma możliwość osobistego odbioru towaru.

2. Klient nie ponosi w tym przypadku kosztów dostawy.

3. Zamówiony towar Klient odbiera na furcie klasztornej, Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów, przy ul. Kapucyńskiej 4 w Warszawie.

4. Zamówione produkty będą gotowe do odbioru w każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) 
w godzinach 17:00 – 20:00, z uwzględnieniem 3 dni roboczych od terminu złożenia zamówienia lub wpłynięcia zapłaty na konto bankowe Fundacji, 
z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 oraz § 3 ust. 1 lit. c) Regulaminu.

§6

Reklamacje

1. Fundacja odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności oraz informacją w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji i paragonem/fakturą dokumentującą sprzedaż. Koszty przesłania wadliwego towaru ponosi Klient. Koszt ten zostanie zwrócony na rachunek bankowy Klienta (chyba że wskazane zostanie inaczej) w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną. 
W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty przesyłki nie są zwracane. 

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i/ lub monitora Klienta powodujące błędne 
lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Nie ma możliwości wymiany wadliwego towaru osobiście. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu siły wyższej, 
a także z powodu działań lub ich niedopełnienia Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.

7. Fundacja zastrzega możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu, 
w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn 
w terminie 10 dni od dnia odbioru przesyłki.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, 
w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien 
być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, chyba że usunięcie fabrycznego opakowania było niezbędne do zapoznania się z towarem, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru 
i zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty związane z obsługą odstąpienia od umowy (tj. koszty przesyłki i przelewu bankowego). Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, 
a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

6. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Poprzez odrębne oświadczenie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera fundacji.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne 
do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, ma prawo 
do wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu 
ich wykorzystywania.

 

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. Wszelkie uwagi lub problemy można zgłaszać na adres:

adres: dystybucja@fundacja-kapucynska.org

tel : 797 907 167, 
fax: +48 22 635 74 94.

 

  1. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy stronami w związku z zawartą umową, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory pomiędzy stronami będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny w Warszawie. 
    To postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.