Statut

STATUT

FUNDACJI KAPUCYŃSKIEJ

IM. BŁ. ANICETA KOPLIŃSKIEGO

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą „fundacja kapucyńska im. Bł. Aniceta koplińskiego” zwana dalej fundacją, ustanowiona przez radosława marka pazurę zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza małgorzatę morelowską-mamińską w kancelarii notarialnej w warszawie, ul. Boduena 4/9, w
Dniu 21 września 2010 r. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
1. Siedzibą fundacji jest miasto st. Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§ 4
1. Terenem działalności fundacji jest obszar rzeczpospolitej polskiej, przy czym w zakresie
Niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
Granicami rzeczpospolitej polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i
Fundacji.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
Statutowych.
§ 6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
Wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział 2
Cele i zasady działania fundacji.
§ 7
Cele fundacji:
1) działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących, polegająca w
Szczególności na świadczeniu pomocy wspierającej wydawanie posiłków dla osób ubogich i
Bezdomnych.2) współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem
Fundacji.
3) pomoc humanitarna.
4) pomoc społeczna.
5) działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna.
6) ochrona zdrowia i życia.
7) działalność sportowa i turystyczna.
8) działalność w dziedzinie kultury i sztuki.
9) tworzenie chrześcijańskiej więzi braterskiej z osobami i rodzinami znajdującymi się w
Trudnej sytuacji życiowej.
10) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
11) działania wspierające na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
12) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
Organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na
Podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w rzeczpospolitej
Polskiej, prowadzące działalność w zakresie analogicznym do zakresu działania niniejszej
Fundacji.
§ 8
Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie
Inne podmioty prowadzące działalność w zakresie:
1) budowy oraz prowadzenia i pomagania w prowadzeniu punktów wydawania posiłków (tzw.
Jadłodajni), artykułów spożywczych i innych osobom najuboższym, bezdomnym.
2) niesienia pomocy materialnej najuboższym m.In. Osobom starszym, samotnym, chorym,
Rodzinom wielodzietnym, rodzinom patologicznym, samotnym matkom osobom
Uzależnionym i współuzależnionym. Itp.
3) udzielania wsparcia psychicznego i psychoterapeutycznego, duchowego oraz w innych
Dziedzinach w zależności od predyspozycji i umiejętności członków – podmiotom
Wymienionym w pkt.L.
4) prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej w formie świetlic, ognisk
Profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
5) organizowania i wspierania inicjatyw kulturalnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i
Patologicznych.
6) organizowania różnych form wypoczynku, w tym kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin
Ubogich i patologicznych.
7) organizowania i prowadzenia domu pobytu dla osób starszych.
8) współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i
Kościołem katolickim w zakresie:
A. Prowadzenia działań profilaktycznych w kierunku zwalczania alkoholizmu i innych
Patologii życia społecznego,
B. Pobudzania i wyzwalania inicjatyw mających na celu wytrącanie z obojętności na
Potrzeby bliźnich.

Rozdział 3
Majątek i dochody fundacji.
§ 9
Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 złotych oraz inne mienie
Nabyte przez fundację w toku działania.
1. Na realizację celów fundacji fundator przeznacza kwotę 3.000,00 (trzy tysiące złotych)
Złotych, która stanowi fundusz założycielski.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w statucie. Środki
Przeznaczone przez fundację na sfinansowanie działalności gospodarczej wynoszą 1.000,..
(jeden tysiąc) złotych, a kwota przeznaczona na działalność statutową wynosi 2.000,00 (dwa
Tysiące) złotych.
§ 10
Przy zaciąganiu zobowiązań finansowych powyżej 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych zarząd
Fundacji jest zobowiązany do informowania o nich i uzyskiwania zgody rady fundacji.
§ 11
Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
A) funduszu założycielskiego,
B) darowizn, zapisów oraz spadków krajowych i zagranicznych,
C) dotacji i subwencji oraz grantów,
D) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
E) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
Wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
Działalności gospodarczej,
F) odsetek i depozytów bankowych.
§ 12
1. Darczyńca, przekazując fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
Przeznaczone na określony rodzaj działalności fundacji.
2. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, fundacja może
Przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd fundacji.
4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, zarząd fundacji składa oświadczenie o
Przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
Oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi
Spadkowe.

Rozdział 4
Władze fundacji.§ 13
1. Władzami fundacji są:
A) rada fundacji,
B) zarząd fundacji.
2. Członkowie rady fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z
Wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
Organów, w tym kosztów podróży.

Rozdział 5
Rada fundacji.
§ 14
1. Rada fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym fundacji.
2. Rada fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład rady fundacji z mocy statutu wchodzi fundator.
4. Członków pierwszego składu rady powołuje fundator w uzgodnieniu z zakonem braci
Mniejszych kapucynów, prowincja warszawska. Następnych członków rady na miejsce osób,
Które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu rady, powołuje swą decyzją rada, a
W przypadku gdyby nie było to możliwe zakon braci mniejszych kapucynów prowincja
Warszawska.
5. W skład rady powinien wchodzić zawsze minister prowincjalny zakonu braci mniejszych
Kapucynów, prowincja warszawska i co najmniej jeden przedstawiciel prowincji warszawskiej.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka rady i przez to pozbawienie go
Członkostwa w radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
Członków rady fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w radzie
Fundacji.
7. Członkostwo w radzie fundacji, co do zasady ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
Członkostwa lub śmierci członka rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w radzie fundacji z pełnieniem funkcji w zarządzie fundacji lub
Ze stosunkiem pracy z fundacją.
9. W razie powołania członka rady fundacji, za jego zgodą, do zarządu fundacji lub nawiązania
Przez członka rady fundacji stosunku pracy z fundacją – członkostwo takiej osoby w radzie
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
10. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego rady. Przewodniczący rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom rady.
§ 15
1. Rada fundacji zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę fundacji zwołuje przewodniczący rady z własnej inicjatywy albo na wniosek zarządu lub
Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej
Liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 16do zadań rady należy w szczególności:
A) powoływanie i odwoływanie prezesa i członków zarządu.
B) zawieranie z członkami zarządu umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych.
C) ocena pracy zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
Członkom zarządu absolutorium.
D) kontrolowanie bieżącej działalności zarządu fundacji.
E) wytyczanie głównych kierunków działalności fundacji.
F) podejmowanie na wniosek zarządu fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o
Likwidacji fundacji.
§ 17
Rada fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
A) żądania od zarządu fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
B) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej fundacji.

Rozdział 6
Zarząd fundacji.
§ 18
1. Zarząd fundacji składa się od jednej do trzech osób powoływanych przez radę fundacji na
Dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada fundacji wydaje uchwałę dotyczącą liczebności składu zarządu oraz powołuje członków
Zarządu w tym prezesa zarządu.
4. Zarząd fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 wszystkich
Członków rady.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
A) uchwalanie rocznych planów działania fundacji oraz planów finansowych,
B) uchwalanie regulaminów,
C) sprawowanie zarządu majątkiem fundacji,
D) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagradzania oraz innych
Gratyfikacji dla pracowników fundacji, a także osób współpracujących z fundacją na
Podstawie umów cywilnoprawnych,
E) zawieranie umów o pracę z pracownikami fundacji,
F) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
G) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu fundacji,
Połączenia z inną fundacją oraz likwidacja fundacji,h) powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych i doraźnych, w związku z
Realizacją poszczególnych programów,
I) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
Organów.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
Członków obecnych na posiedzeniu zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
Zadań fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać radzie fundacji roczne
Sprawozdanie z działalności fundacji.

Rozdział 7
Sposób reprezentacji
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu
Działający łącznie, chyba, że zarząd będzie jednoosobowy.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z
Zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 2.000,00 złotych – oświadczenia woli w imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo prezes zarządu.

Rozdział 8
Zmiana statutu
§ 21
Zmian w statucie fundacji dokonuje rada fundacji za zgodą zarządu fundacji. Zmiany statutu mogą
Dotyczyć celów, dla realizacji których fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
Założycielskim.

Rozdział 9
Połączenie z inną fundacją.
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
Cel fundacji.
§ 23
W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest rada fundacji.

Rozdział 10
Działalność gospodarcza fundacji§ 24
Zakres działalności gospodarczej fundacji obejmuje w rozmiarach służących realizacji celów
Statutowych :
A) rolnictwo (pkd 01.50.Z uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność
Mieszana)
B) budownictwo (pkd: 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze
Wznoszeniem budynków, 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Mieszkalnych i niemieszkalnych )
C) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (pkd: 55.10.Z
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca
Krótkotrwałego zakwaterowania, 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie, 56.10.A restauracje i
Inne stałe placówki gastronomiczne, 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
Odbiorców zewnętrznych (catering), 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna)
D) informacja i komunikacja (pkd: 58.11.Z wydawanie książek, 58.14.Z wydawanie
Czasopism i pozostałych periodyków, 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza, 59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 63.99.Z pozostała
Działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana)
E) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (pkd: 81.10.Z
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.29.Z pozostałe
Sprzątanie, 81.30.Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni)
F) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (pkd: 90.01.Z działalność związana
Z wystawianiem przedstawień artystycznych, 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie
Przedstawień artystycznych, 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych)
G) doradztwo – szkolenia
A. Również prawne
H) działalność wydawnicza

Rozdział 11
Działalność pożytku publicznego
§ 25
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności
Jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością
Fundacji.
2. Nadzór nad fundacją w sferze działalności, jako organizacji pożytku publicznego sprawuje
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Działalność statutowa fundacji jest prowadzona, jako działalność nieodpłatna w rozumieniu
Przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
A. Pomocy społecznej, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
Tych rodzin i osób,
B. Działalności charytatywnej,
C. Ochrony i promocji zdrowia,
D. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
E. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
Zagrożonych zwolnieniem z pracy,f. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
G. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
H. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
J. Usunięty
K. Usunięty,
L. Promocji i organizacji wolontariatu,
M. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie
Określonym w pkt 1-23 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. „fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem
Organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
Oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
Pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
Pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
W linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
Lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”
5. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów fundacji lub
Pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
Szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
6. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów fundacji lub
Pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
Chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji.
7. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od
Podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów fundacji lub pracownicy fundacji
Oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 12
Likwidacja fundacji.
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
Wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów fundacji powołuje i odwołuje rada fundacji.
§ 27
Decyzję o likwidacji podejmuje rada fundacji.
§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
Uchwały rady fundacji na rzecz działających w rzeczpospolitej polskiej fundacji o zbliżonych celach
Lub na zakon braci mniejszych kapucynów, prowincja warszawska.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą „fundacja kapucyńska im. Bł. Aniceta koplińskiego” zwana dalej fundacją, ustanowiona przez radosława marka pazurę zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza małgorzatę morelowską-mamińską w kancelarii notarialnej w warszawie, ul. Boduena 4/9, w
Dniu 21 września 2010 r. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
1. Siedzibą fundacji jest miasto st. Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§ 4
1. Terenem działalności fundacji jest obszar rzeczpospolitej polskiej, przy czym w zakresie
Niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
Granicami rzeczpospolitej polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i
Fundacji.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
Statutowych.
§ 6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
Wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział 2
Cele i zasady działania fundacji.
§ 7
Cele fundacji:
1) działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących, polegająca w
Szczególności na świadczeniu pomocy wspierającej wydawanie posiłków dla osób ubogich i
Bezdomnych.2) współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem
Fundacji.
3) pomoc humanitarna.
4) pomoc społeczna.
5) działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna.
6) ochrona zdrowia i życia.
7) działalność sportowa i turystyczna.
8) działalność w dziedzinie kultury i sztuki.
9) tworzenie chrześcijańskiej więzi braterskiej z osobami i rodzinami znajdującymi się w
Trudnej sytuacji życiowej.
10) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
11) działania wspierające na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
12) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
Organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na
Podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w rzeczpospolitej
Polskiej, prowadzące działalność w zakresie analogicznym do zakresu działania niniejszej
Fundacji.
§ 8
Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie
Inne podmioty prowadzące działalność w zakresie:
1) budowy oraz prowadzenia i pomagania w prowadzeniu punktów wydawania posiłków (tzw.
Jadłodajni), artykułów spożywczych i innych osobom najuboższym, bezdomnym.
2) niesienia pomocy materialnej najuboższym m.In. Osobom starszym, samotnym, chorym,
Rodzinom wielodzietnym, rodzinom patologicznym, samotnym matkom osobom
Uzależnionym i współuzależnionym. Itp.
3) udzielania wsparcia psychicznego i psychoterapeutycznego, duchowego oraz w innych
Dziedzinach w zależności od predyspozycji i umiejętności członków – podmiotom
Wymienionym w pkt.L.
4) prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej w formie świetlic, ognisk
Profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
5) organizowania i wspierania inicjatyw kulturalnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i
Patologicznych.
6) organizowania różnych form wypoczynku, w tym kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin
Ubogich i patologicznych.
7) organizowania i prowadzenia domu pobytu dla osób starszych.
8) współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i
Kościołem katolickim w zakresie:
A. Prowadzenia działań profilaktycznych w kierunku zwalczania alkoholizmu i innych
Patologii życia społecznego,
B. Pobudzania i wyzwalania inicjatyw mających na celu wytrącanie z obojętności na
Potrzeby bliźnich.

Rozdział 3
Majątek i dochody fundacji.
§ 9
Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 złotych oraz inne mienie
Nabyte przez fundację w toku działania.
1. Na realizację celów fundacji fundator przeznacza kwotę 3.000,00 (trzy tysiące złotych)
Złotych, która stanowi fundusz założycielski.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w statucie. Środki
Przeznaczone przez fundację na sfinansowanie działalności gospodarczej wynoszą 1.000,..
(jeden tysiąc) złotych, a kwota przeznaczona na działalność statutową wynosi 2.000,00 (dwa
Tysiące) złotych.
§ 10
Przy zaciąganiu zobowiązań finansowych powyżej 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych zarząd
Fundacji jest zobowiązany do informowania o nich i uzyskiwania zgody rady fundacji.
§ 11
Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
A) funduszu założycielskiego,
B) darowizn, zapisów oraz spadków krajowych i zagranicznych,
C) dotacji i subwencji oraz grantów,
D) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
E) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
Wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
Działalności gospodarczej,
F) odsetek i depozytów bankowych.
§ 12
1. Darczyńca, przekazując fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
Przeznaczone na określony rodzaj działalności fundacji.
2. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, fundacja może
Przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd fundacji.
4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, zarząd fundacji składa oświadczenie o
Przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
Oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi
Spadkowe.

Rozdział 4
Władze fundacji.§ 13
1. Władzami fundacji są:
A) rada fundacji,
B) zarząd fundacji.
2. Członkowie rady fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z
Wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
Organów, w tym kosztów podróży.

Rozdział 5
Rada fundacji.
§ 14
1. Rada fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym fundacji.
2. Rada fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład rady fundacji z mocy statutu wchodzi fundator.
4. Członków pierwszego składu rady powołuje fundator w uzgodnieniu z zakonem braci
Mniejszych kapucynów, prowincja warszawska. Następnych członków rady na miejsce osób,
Które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu rady, powołuje swą decyzją rada, a
W przypadku gdyby nie było to możliwe zakon braci mniejszych kapucynów prowincja
Warszawska.
5. W skład rady powinien wchodzić zawsze minister prowincjalny zakonu braci mniejszych
Kapucynów, prowincja warszawska i co najmniej jeden przedstawiciel prowincji warszawskiej.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka rady i przez to pozbawienie go
Członkostwa w radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
Członków rady fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w radzie
Fundacji.
7. Członkostwo w radzie fundacji, co do zasady ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
Członkostwa lub śmierci członka rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w radzie fundacji z pełnieniem funkcji w zarządzie fundacji lub
Ze stosunkiem pracy z fundacją.
9. W razie powołania członka rady fundacji, za jego zgodą, do zarządu fundacji lub nawiązania
Przez członka rady fundacji stosunku pracy z fundacją – członkostwo takiej osoby w radzie
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
10. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego rady. Przewodniczący rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom rady.
§ 15
1. Rada fundacji zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę fundacji zwołuje przewodniczący rady z własnej inicjatywy albo na wniosek zarządu lub
Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej
Liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 16do zadań rady należy w szczególności:
A) powoływanie i odwoływanie prezesa i członków zarządu.
B) zawieranie z członkami zarządu umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych.
C) ocena pracy zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
Członkom zarządu absolutorium.
D) kontrolowanie bieżącej działalności zarządu fundacji.
E) wytyczanie głównych kierunków działalności fundacji.
F) podejmowanie na wniosek zarządu fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o
Likwidacji fundacji.
§ 17
Rada fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
A) żądania od zarządu fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
B) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej fundacji.

Rozdział 6
Zarząd fundacji.
§ 18
1. Zarząd fundacji składa się od jednej do trzech osób powoływanych przez radę fundacji na
Dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada fundacji wydaje uchwałę dotyczącą liczebności składu zarządu oraz powołuje członków
Zarządu w tym prezesa zarządu.
4. Zarząd fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 wszystkich
Członków rady.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
A) uchwalanie rocznych planów działania fundacji oraz planów finansowych,
B) uchwalanie regulaminów,
C) sprawowanie zarządu majątkiem fundacji,
D) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagradzania oraz innych
Gratyfikacji dla pracowników fundacji, a także osób współpracujących z fundacją na
Podstawie umów cywilnoprawnych,
E) zawieranie umów o pracę z pracownikami fundacji,
F) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
G) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu fundacji,
Połączenia z inną fundacją oraz likwidacja fundacji,h) powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych i doraźnych, w związku z
Realizacją poszczególnych programów,
I) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
Organów.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
Członków obecnych na posiedzeniu zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
Zadań fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać radzie fundacji roczne
Sprawozdanie z działalności fundacji.

Rozdział 7
Sposób reprezentacji
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu
Działający łącznie, chyba, że zarząd będzie jednoosobowy.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z
Zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 2.000,00 złotych – oświadczenia woli w imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo prezes zarządu.

Rozdział 8
Zmiana statutu
§ 21
Zmian w statucie fundacji dokonuje rada fundacji za zgodą zarządu fundacji. Zmiany statutu mogą
Dotyczyć celów, dla realizacji których fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
Założycielskim.

Rozdział 9
Połączenie z inną fundacją.
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
Cel fundacji.
§ 23
W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest rada fundacji.

Rozdział 10
Działalność gospodarcza fundacji§ 24
Zakres działalności gospodarczej fundacji obejmuje w rozmiarach służących realizacji celów
Statutowych :
A) rolnictwo (pkd 01.50.Z uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność
Mieszana)
B) budownictwo (pkd: 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze
Wznoszeniem budynków, 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Mieszkalnych i niemieszkalnych )
C) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (pkd: 55.10.Z
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca
Krótkotrwałego zakwaterowania, 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie, 56.10.A restauracje i
Inne stałe placówki gastronomiczne, 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
Odbiorców zewnętrznych (catering), 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna)
D) informacja i komunikacja (pkd: 58.11.Z wydawanie książek, 58.14.Z wydawanie
Czasopism i pozostałych periodyków, 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza, 59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 63.99.Z pozostała
Działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana)
E) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (pkd: 81.10.Z
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.29.Z pozostałe
Sprzątanie, 81.30.Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni)
F) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (pkd: 90.01.Z działalność związana
Z wystawianiem przedstawień artystycznych, 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie
Przedstawień artystycznych, 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych)
G) doradztwo – szkolenia
A. Również prawne
H) działalność wydawnicza

Rozdział 11
Działalność pożytku publicznego
§ 25
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności
Jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością
Fundacji.
2. Nadzór nad fundacją w sferze działalności, jako organizacji pożytku publicznego sprawuje
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Działalność statutowa fundacji jest prowadzona, jako działalność nieodpłatna w rozumieniu
Przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
A. Pomocy społecznej, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
Tych rodzin i osób,
B. Działalności charytatywnej,
C. Ochrony i promocji zdrowia,
D. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
E. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
Zagrożonych zwolnieniem z pracy,f. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
G. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
H. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
J. Usunięty
K. Usunięty,
L. Promocji i organizacji wolontariatu,
M. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie
Określonym w pkt 1-23 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. „fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem
Organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
Oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
Pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
Pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
W linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
Lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”
5. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów fundacji lub
Pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
Szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
6. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów fundacji lub
Pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
Chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji.
7. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od
Podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów fundacji lub pracownicy fundacji
Oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 12
Likwidacja fundacji.
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
Wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów fundacji powołuje i odwołuje rada fundacji.
§ 27
Decyzję o likwidacji podejmuje rada fundacji.
§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
Uchwały rady fundacji na rzecz działających w rzeczpospolitej polskiej fundacji o zbliżonych celach
Lub na zakon braci mniejszych kapucynów, prowincja warszawska.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.