Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Partnerstwo na rzecz wychodzenia z bezdomności

Przedstawiciele Fundacji Kapucyńskiej, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Biura Projektowego (UNDP), organizacji pozarządowych, firm i instytucji działających na rzecz rozwoju i wsparcia ekonomii społecznej podpisali 16 grudnia 2010 r. deklarację partnerstwa na rzecz wychodzenia z bezdomności.

W skład grupy partnerskiej wchodzi obecnie 8 instytucji: Fundacja Kapucyńska im. Aniceta Koplińskiego, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce, Towarzystwo Charytatywne im. Ojca PIO Koło Warszawskie nr 5, Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym Domus et Labor, Randstad sp. z o.o., Fundacja Czynnej Filantropii SATORIS, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT, Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Kierunki i obszary działania

Swoje cele partnerzy zamierzają realizować działając w trzech głównych obszarach:
1. Projekt „Anioł w Warszawie” – stanowiący uzupełnienie do indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności realizowanych w schroniskach i Ośrodkach Pomocy Społecznej. Jego idea narodziła się w klasztorze Braci Kapucynów, przy ul. Miodowej gdzie od kilkunastu lat działa Jadłodajnia dla bezdomnych i potrzebujących. Obecnie zgłasza się do niej około 300 osób dziennie. Projekt zakłada przydzielenie każdej osobie bezdomnej swoistego asystenta spośród wolontariuszy, który będzie przysłowiowym Aniołem Stróżem.

2. Program uruchomienia spółdzielni socjalnej bądź innego podmiotu działalności społecznej, produkującej żywność ekologiczną, w której bezdomni mogliby znaleźć zatrudnienie.

3. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezdomnych i wsparcie w powrocie na rynek pracy. Program ten będzie realizowany głównie przez firmę Randstad zajmującą się doradztwem personalnym i pracą tymczasową. W chwili podpisania partnerstwa firma zatrudniała trzech bezdomnych, dwóch z nich dzięki zarabianym pieniądzom jest na etapie poszukiwania mieszkania do wynajęcia.

Schemat udzielanej pomocy

 

Instytucje współpracujące

Instytucje odpowiedzialne za poszczególne formy pomocy, specjalizują się w nich i będą wykonywać pracę tylko w swojej dziedzinie:

Pośrednikiem między instytucjami będzie Anioł – asystent osoby bezdomnej.

Oczekiwane rezultaty

•    zintegrowanie systemu pomocy dla bezdomnych w Warszawie
•    zwiększenie liczby wolontariuszy pracujących z bezdomnymi
•    wzbudzenie zaufania osób bezdomnych do wolontariuszy
•    łamanie stereotypów o ludziach bezdomnych wśród społeczeństwa
•    pobudzanie osób bezdomnych do walki ze swoim ubóstwem
•    nabycie lub zwiększenie umiejętności samodzielnego funkcjonowania i zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych wśród osób bezdomnych
•    nabycie umiejętności w zakresie kontaktów społecznych i zawodowych wśród osób bezdomnych
•    wzrost poziomu kompetencji interpersonalnych poprzez indywidualna współpracę z bezdomnymi
•    wykształcenie postawy wzajemnej pomocy i wspierania się w grupie
•    rozpoznanie zasobów i kompetencji przez bezdomnych co zwiększy motywację do podjęcia przez nich pracy

 

Aktywizacja zawodowa

We współpracy z firmą Randstad Sp. z o.o. przygotowaliśmy program aktywizacji zawodowej osób bezdomnych, zmierzający do zatrudnienia ich jako pracowników tymczasowych, a jednocześnie do ułatwienia im powrotu na rynek pracy.

Działania skierowane do osób bezdomnych:
1. Spotkania z doradcą zawodowym dla bezdomnych, którzy chcą podjąć zatrudnienie
2. Spotkania z trenerem zawodowym
3. Jednodniowe szkolenie dla doradców i trenerów zawodowych z zakresu problematyki bezdomności – przeprowadzone przez psychologa z Fundacji Kapucyńskiej.

Działanie skierowane do Aniołów:
1. Zapoznanie Anioła z polityką agencji Randstad Sp. z o.o. i obowiązującymi procedurami rekrutacji.